Trebbiano d Agruzzo DOC

V-1132 Flaskepris 100 kr leveres i 6 stk. pak

Cá del Moro OGNIQUATTRO

V-1438 Flaskepris 115 kr leveres i 6 stk. pakning

Cá del Moro Fantello

V-1435 Flaskepris 90 kr, leveres i 6 stk. pakning

Riserva Luigi Lepore Montepulciano

V-1434 Flaskepris 205 kr leveres i 6 stk. pak

LePore Montepulciano dÀlbruzzo DOC

V-1432 Flaskepris 120 kr keveres i 6 stk. pak

Passera delle Vigne Passerina

V-1133 Flaskepris 100 kr. leveres i 6 stk pakning

Riva D Òro Bardolino

V-1462 Flaskepris 75 kr. Sælges i 6 stk. pakning

Riva D Òre Rosato Veneto

V-1361 Flaskepris 70 kr. sølges i 6 stk pakning

Terre Forlà Valpolicella Classico

V-1485 Flaskepris 115 kr

Terre Forlà Valpolicella Cla. Ripasso

V-1487 Flaskepris 155 kr. sælges i 6 stk. pakning

T F V Valpolicella Classico Amarone

V-1489 Flaskepris 260 kr. sælges i 6 stk. pakning

Casa Sola Chianti Cla. Reserva 2005

V-1451 Flaskepris 230 kr. sælges i 6 stk. pakninger

Selva Volpina Chardonnay

V-1151 Flaskepris 65 kr sælges i 6 stk. pakning

Selva Volpina Cabernet Sauvignon

V-1453 Flaskepris 65 kr. sælges i 6 stk. pakning

Selva Volpina Rosato 2016

V-1351 Flaskepris 65 kr. sælges i 6 stk. pakning